Facebook
Pinterest
SZEMÉLYAUTÓ BÉRLÉS, TEHERAUTÓ BÉRLÉS, BESZERZÉS, ÁRUFUVAROZÁS, HÁZHOZSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS

Megrendelés:

Személyautó, teherautó bérlés:

Hargitai Zoltán: 06/70 9448-254

Hargitai Szabolcs: 06/70 3819-315


Költöztetés, lomtalanítás, futárposta:

Hargitai Szabolcs: 06/70 3819-315

Általános Szerződési Feltételek - személyautó

Általános Szerződési Feltételek 

Amely létrejött a Hargitai Full Service Bt. , Adószám: 21063796-2-43 , Szekhely: 1183 Bp.,             továbbiakban mint Bérbeadó - valamint a bérleti szerződés szerinti bérlő, - továbbiakban Bérlő / Megrendelő – között , az alábbi feltételekkel.

Bérbeadó bérleti szerződésben megjelölt gépkocsit használatra készen, összes tartozékával, üzemanyaggal, kenőanyaggal feltöltve, érvényes biztosítási fedezettel adja át. Bérlő a gépjárművet kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja, köteles kellő kímélettel bánni azzal. Tilos a gépkocsit jellegétől eltérő módon használni, átalakítani. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk a Bérlőt terhelik. A gépkocsit engedéllyel, Bérlő külföldön is használhatja, az előzetesen szerződésben rögzített célországban. Bérbeadó a gépkocsit teli üzemanyag tartállyal, tisztán adja át, a Bérlő ugyanígy köteles visszaszolgáltatni azt.  A gépkocsival együtt Bérbeadó átadja Bérlőnek a gépkocsi okmányait: Forgalmi engedélyt, biztosítást igazoló lapot, indító kulcsot, melyeket a Bérlő a gépkocsival együtt köteles visszaszolgáltatni. A bérleti szerződés ideje alatt bekövetkezett okmány vagy a kulcs elvesztéséből eredő pótlási költségek, és a nettó 5.000,- forint + ÁFA ügyintézési díj a Bérlőt terhelik. Amennyiben Bérlő a gépkocsi visszaszolgáltatásának határidejét elmulasztja, a késedelem minden napjára a bérleti díjnak megfelelő összeget fizet. A bérleti dij megkezdett 24 óra alapján fizetendő, Bérlő választása és az aktuális díjtábla szerint. A gépjárműben nyomkövető található. A bérelt gépkocsival max 130 km/h sebességgel lehet közlekedni. Ennek túllépése 3000.-+Áfa/alkalom, ill. a kaució teljes összege amortizáció címén visszatartható és bérleti díjként számlázandó. Bérlő kijelenti, hogy érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és a biztonságos vezetéshez szükséges vezetői gyakorlatot megszerezte. A bérelt gépkocsit kizárólag a bérleti szerződésben megjelölt gépkocsi-vezető(k) vezetheti(k). Bérlő a gépkocsit harmadik félnek nem adhatja át. A bérleti időszak alatt Bérlő köteles betartani a gépjárművek használatára és közúti forgalomban való részvételére és közúti áruszállításra vonatkozó összes szabályt. Ezek megszegéséből eredő dologi és/vagy jogi kár, Bérlőt terheli. Bérbeadó kijelenti, hogy a gépkocsira érvényes kötelező felelősség biztosítással rendelkezik. Casco biztosítás Bérlő kérésére napi 250,- forintért köthető. A rögzítetlen rakományból eredő a gépkocsiban bekövetkezett kárért Bérlő felel, erre az egyénileg megkötött casco biztosítás nem terjed ki. Járműveinkben állat szállítása nem megengedett. Saját hibából okozott kár esetén a biztosítási önrész 10% de min. 50.000,-ft  valamint a kárérték 10%+Áfa avulás címén és 10.000.-+Áfa kárügyintézési díj mely a Bérlő által megfizetett kaucióból számla ellenében levonható. Takarítási díjak: utastér 1000..+Áfa, külső: 2000.-+Áfa, mely külön-külön is fizethető szükség esetén. A gépkocsiban dohányozni tilos. Dohányzás esetében 15.000.-+Áfa kárpittisztítási díj fizetendő. Vontatni TILOS. Amennyiben Bérlő a bérelt járművel bűncselekményt követ el, abban az esetben Bérbeadó a bérleti díjat a kaució mértékéig megemelheti, illetve további költségek megfizetésére kötelezheti a Bérlőt (pl.: rendőrségi tárolási dij, üzemanyag költség, elmaradt haszon, stb). A gépkocsi megsemmisülése vagy lopás/totálkár esetén az önrész a szerződésben feltüntetett gépjármű forgalmi értékének 40%-a. Bérlő által okozott saját hibás baleset esetén Bérlő a sérült bérautóra 5 nap állási időt ( elmaradt haszon ) fizet a Bérbeadónak. Az állási idő napi díja megegyezik a bérelt autó napi díjával. Bérlő a gépkocsit csak engedéllyel javíthatja, vagy javíttathatja. Bérlő ezen szerződés aláírásával egyidejűleg kauciót fizet Bérbeadónak, aki ezt az összeget a Bérlőnek a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek nem teljesítése esetén, annak kielégítése céljából felhasználhatja. A gépkocsiban bekövetkezett károk és minden egyéb nem dologi kár esetén is a végleges rendezéséig a kaució visszatartható. Az autóban hagyott tárgyakért, dokumentumokért felelősséget nem tudunk vállalni. Amennyiben a gépkocsit az indokoltnál nagyobb mértékű amortizáció éri, Bérbeadó egyéb költség címén a bérleti díjat megemelheti. Amennyiben a gépkocsit Bérlő a szerződési feltételeknek megfelelően szolgáltatja vissza, a Bérleti díj megfizetését követően a kaució teljes összegben, kamatok nélkül visszajár Amennyiben a gépkocsi a bérlőnek fel nem róható okból meghibásodik, Bérlő a lehető legrövidebb időn belül köteles erről Bérbeadót értesíteni. Bérbeadó elbírálása és közös egyeztetés alapján szerződés szerinti csere-gépkocsit biztosít. Bérlő által okozott saját hibás kár esetén a bérleti szerződést Bérbeadó egyoldalúan felmondhatja. A csere-gépkocsi költsége a Bérbeadót terheli, amely kizárólag a gépkocsi költségeire vonatkozik, nem terjed ki a rakományra. Bérbeadó a csere-gépkocsi átadásától elállhat. Kavicsfelferődés ,-és gumidefekt javítás és csere költsége Bérlőt terheli.  A gépjármű átvételétől Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatásig, a gépjárműben bekövetkezett valamennyi kárért ( a gépjármű ellopása és megsemmisülése is ) a felelősség a Bérlőt terheli. Ha a gépkocsit baleset vagy bármilyen más rendkívüli esemény éri, Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal értesíteni és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Bérbeadót és a gépkocsit a további károktól megóvja a szerződés lezárásáig. Más autóban vagy dologban okozott kár esetén, mely károsult kárkifizetését vonja maga után GFB biztosítás terhére, a Biztosító díjátsorolásából eredő plusz költséget Bérbeadó továbbszámlázza és kaucióból levonható. Bérbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek betartását ellenőrizni. Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést indoklás nélkül vagy ha Bérlő a szerződés feltételeit megszegi. Késedelmes fizetés esetén a számlán feltüntetett éves 20% késedelmi kamat fizetendő. Bérlő ezen szerződés aláírásával elismeri, hogy a ………………..…..….......…frsz – ú gépkocsit a forgalmi engedélyben szereplő tulajdonosától átvette, valamint …….. ………...……………….………. közötti időszakban használta és vállalja ( elismeri ) a közlekedési szabályok a bérleti időtartam alatti be nem tartásáért és szabálysértésekért az anyagi és jogi felelősséget, különösképpen a 2008.05.01 – én hatályba lépett objektív felelősség . vonatkozásában ( Pl: busz sáv használata, parkolási díj nem fizetés, tilosban parkolás, gyorshajtás, stb. ) A bérleti szerződést és az általános szerződési feltételeket elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.  

Km dij: Napi 150 km-ig ingyenes, felette 20,-ft/km fizetendő!!!!

A bérelt gépjármű forgalmi értéke: brutto ........................................HUF

 

Budapest, 20....................................

 

 

..............................................................                            .............................................................

     Hargitai Full Service-Bérbeadó                                                            Bérlő

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva www.hargitaiberauto.hu • Weboldal készítés - XLS.HU
autokolcsonzo.lap.hu | koltoztetes.lap.hu | teherauto.lap.hu
hargitaberauto.hu | Telefon: Hargitai Zoltán0670-944-8254 | Hargitai Szabolcs 0670-381-9315 | 18. kerület Budapest